Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hírek

Nevelési támogatás 2024.

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli települési támogatásban – nevelési támogatásban – részesíti a Csehbányán állandó lakóhellyel rendelkező

 • óvodába járó,
 • általános vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermeket,
 • valamint a nappali középfokú oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató 23. év alatti vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 25 év alatti fiatal felnőttet

akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 700%-át (199.500 Ft).

A támogatás iránti kérelmeket 2024. augusztus 1. napjától 2024. október 30. napjáig lehet benyújtani a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Csehbányai Kirendeltségében (8445 Csehbánya, Fő u. 39.) erre rendszeresített formanyomtatványon. A nyomtatvány letölthető innen, illetve igényelhető a helyi önkormányzatnál.

Az óvodai jogviszonyt óvodalátogatási igazolással, a tanulói vagy hallgatói jogviszonyt érvényes diákigazolvány kérelemhez csatolt másolatával vagy iskolalátogatási igazolással igazolni szükséges.

Amennyiben a gyermek, illetve tanuló a kötelező felvételt biztosító városlődi köznevelési, közoktatási intézményben rendelkezik jogviszonnyal, úgy a kitöltött kérelemnyomtatvány mellé csak a jövedelemigazolásokat kell csatolni, jogviszonyigazolás nem szükséges.

A támogatás mértéke:

Megegyezik a szociális vetítési alap összegével (28.500 Ft)

 

A megítélt támogatást a szülő- (más törvényes képviselő) vagy nagykorú kérelmező folyószámlájára utalja, annak hiányában házipénztárából fizeti ki.

Amennyiben a kérelmező a szükséges igazolásokat 2024. október 30. napjáig nem nyújtja be, a támogatás felvétele jogosulatlannak minősül, ez esetben a felvett támogatást köteles visszafizetni.

 

 

Straub Dávid

                                                                                                          polgármester

Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók!

Tájékoztatom Önöket, hogy Csehbánya Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§-a alapján Csehbánya község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2024. január 18.napjától 2024.február 29. napjáig tartóan ebösszeírást végez, az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebtartóknak ebenként egy „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz legkésőbb 2024.február 29. napjáig az alábbi módok valamelyikén keresztül visszajuttatni:

 • A polgármesteri hivatal postaládájába személyesen leadva
 • elektronikus úton (aláírva, majd szkennelt formában) a csehbanya@invitel.hu e-mail címre megküldve
 • levélben postai úton az alábbi levélcímre küldve: 8445 Csehbánya, Fő .u. 39.
 • E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL -on keresztül

 

Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

Az Ebösszeíró adatlap beszerezhető az önkormányzat főbejárata mellett elhelyezett asztalról vagy letölthető az adatlap

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik a korábbi évek ebösszeírásainál vagy a jelen ebösszeírást megelőzően, a bejelentésnek eleget tettek, azok is ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat
az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az eb összeírását követően is köteles az ebtartásban bekövetkezett változást (pl.: az eb elveszett, elhullott, más ebtartartóhoz/tulajdonoshoz került) az erre szolgáló adatlapon írásban bejelenteni.

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget az állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Együttműködésüket köszönöm!

 

dr.Ádám Renáta

jegyző

Választási információk

a választási iroda

 • vezetőjének neve: Ádám Renáta
 • hivatali helyiségének címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme: 8445 Városlőd, Templom tér 4.; 88/517-203; 70/316-0047; varoslod@varoslod.hu
 • választási információs szolgálatának elérhetőségei
 • a választási iroda vezetőjének
 • a mandátumok számának megállapításáról szóló határozata
 • a választókerületek kialakításáról szóló határozata
 • a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozata
 • jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának meghatározásaCCF_000235
 • a választási bizottság

 • tagjainak és póttagjainak neve:
Peidl Jánosné elnök Csehbánya, Újtelep u. 19.
Peidlné Kiszlinger Zita elnökhelyettes Csehbánya, Bakony u. 12.
Klettnerné Rovenszki Tímea  tag Csehbánya, Újtelep u. 14.
Rovenszki Zoltánné tag Csehbánya, Újtelep u. 20.
Straub Hajnalka tag Csehbánya, Újtelep u. 40.
Orovicz Viktória póttag Csehbánya, Fő u. 6.
Staub Erika  póttag Csehbánya, Újtelep u. 15/a

 

 • elérhetőségei: Telefon/fax: 88/241-009; csehbanya@invitel.hu
 • ülésének várható időpontja és részletes napirendje

2023.november 27. 17:00 (meghívó mellékelve, azt kellene a feltenni ide)

 • üléséről készült jegyzőkönyv
 • határozatai (a közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatok kivételével)
 • Választási ügyintézés”

a www.valasztas.hu/ugyintezes

Önkormányzati rendeletek

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi rendeletei megtalálhatóak a Nemzeti Jogszabálytárban az alábbi weboldalon:

https://or.njt.hu/

 

CSEHBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – HIBAJAVÍTÁS

Tisztelt Lakosság!

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2018.(VIII.16.) önkormányzati rendeltével alkotott szabályokat Csehbánya község Helyi Építési Szabályzatáról.

Tekintettel arra, hogy a szabályozási tervi mellékletben a belterületi 112 és 113 hrsz-ú telek (mely utóbbit időközben két részre osztottak) területéről hiányzik az Lf-1 építési övezet jele, mely a hatósági eljárások és településrendezési eszközök alkalmazása során jogbizonytalanságot okoz, a rajzi feldolgozásból adódó pontatlanság javítása érdekében Csehbánya Község Képviselő-testülete a 24/2021. (VI.3.) számú Kt. határozatával állami főépítészi eljárást indított.

Az Önkormányzat a településrendezési eszköz módosítása érdekében partnerségi egyeztetést folytatott le, azt a 38/2022.(VI.8.) számú képviselő-testületi határozatában lezárta.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda által kiadott záróvéleményben az állami főépítész szakmai véleménye összefoglalásában egyetértő döntést hozott, a módosítás képviselő-testületi jóváhagyás ellen kifogást nem emelt.

Fentiek alapján Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.július 13-i rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésén megalkotta a 4/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendeletét a helyi építési szabályzatról szóló 6/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására.

A módosítórendelet elérhető innen: Önkormányzati rendelet (njt.hu)

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet elérhető innen: Önkormányzati rendelet (njt.hu)

Csehbánya, 2022. 07. 27.

Straub Dávid

polgármester

 

Csehbánya Község településrendezési eszközeinek részleges módosítása 2022.

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnerek!

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete alapján tájékoztatom Csehbánya község lakosságát, az egyeztetés tárgyában érintett területen tulajdonnal vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a civil, érdekképviseleti szervezeteket, valamint a községben működő elismert egyházakat, az állami és önkormányzati közszolgáltatókat, intézményeket mint partnereket, hogy Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43/A.§-a alapján megkezdte a Csehbánya 238/1 és 238/2 hrsz-ú területeket érintően a Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelete módosításának véleményeztetését.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021.évi XCIX. törvény 157.§ 1.§ b) és c) pontja alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági tájékoztatásunk kizárólag elektronikus úton történik.

A dokumentáció elektronikusan elérhető a település honlapján,

az alábbi linken:véleményezési dokumentáció

Javaslataikat, észrevételeiket a közétételt követő 15 napban, azaz 2022.május 18ig elektronikus úton a csehbanya@invitel.hu e-mail címen vagy papír alapon Csehbánya Község Önkormányzat 8445 Csehbánya, Fő u. 39. címre várjuk.

 

Csehbánya, 2022.05.03.

 

Kiszlinger Szabolcs

alpolgármester

 

Csehbánya Község Ifjúságáért Egyesület támogatásai

Köszönjük a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását!

Támogatott megnevezése: Csehbánya Község Ifjúságért Egyesület (8445 Csehbánya, Fő u. 39.)

Támogatás célja: Egyesület működéséhez számítástechnikai eszközök beszerzése

Támogatás összege: 300.000,-Ft, azaz háromszázezer forint

Pályázati azonosító: NEAG-KP-1-2021/5-000597; Iktatószám: CP/3932/2021

Magyar Falu Program Csehbányán

Csehbánya Község Önkormányzatának Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásai:
1. Polgármesteri Hivatal felújítása MFP-HPH/2019 kódszámú kiíráson 21 677 912,-Ft a csehbányai polgármesteri hivatal felújítása programra

2. Önkormányzati kerékpárút építése-2020 MFP-OKE/2020 kódszámú kiíráson 41 840 785,-Ft Önkormányzati kerékpárút építése Csehbányán programra

3. Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés-2020 MFP-KKE/2020 kódszámú kiíráson 10 601 959,-Ft erőgép, munkagép beszerzés programra

4. Magyar Falu Program Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2022 című, MFPTFB/2022 kódszámú pályázati kiíráson, 3344196738 iratazonosító számon nyilvántartott pályázat keretében  14 987 767 Ft, azaz tizennégymillió-kilencszáznyolcvanhétezer- forint támogatást nyert az Önkormányzat, melynek keretében egy új Toyota típusú falugondnoki autó beszerzését valósította meg.

5. Magyar Falu Program Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022 című, MFP-ÖTIF/2022. kódszámú pályázati kiíráson, 3365371211 iratazonosító számon nyilvántartott pályázat keretében 5 990 000 Ft, azaz Ötmillió-kilencszázkilencvenezer- forint támogatást nyert az Önkormányzat, melynek keretében egy 30 férőhelyes urnafal építését valósította meg a helyi, Csehbánya, 116. helyrajzi számú ingatlanon (köztemető).

6. Magyar Falu Program keretében Út, híd, járda építése/felújítása – 2023. című, MFP-UHJ/2023. kódszámú pályázati kiíráson 3480220708 iratazonosító számon nyilvántartott pályázat keretében 4 998 720 Ft, azaz Négymillió-kilencszázkilencvennyolcezer-hétszázhúsz forint támogatást nyert az Önkormányzat, melynek keretében a Csehbánya, 114. helyrajzi számú ingatlan/járda egy szakaszát – 97.7m hosszan felújította.

Csehbánya Község Ifjúságáért Egyesület Magyar Falu Programban elnyert támogatásai:

1. Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása – 2021. című, FCA-KP-1-2021/1-000151 azonosítószámú pályázaton 5 423 548,-Ft, azaz Ötmillió-Négyszázhuszonháromezer-ötszáznegyvennyolc forint támogatást nyert a Csehbánya Község Ifjúságáért Egyesület, melynek keretében a Csehbánya, 1/3. helyrajzi számú ingatlanon található játszótér felújítása valósult meg.

2. Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása – 2022. című, FCA-KP-1-2022/1-000690 azonosítószámú pályázaton 5 696 077 Ft, azaz Ötmillió-hatszázkilencvenhatezer-hetvenhét forint támogatást nyert a Csehbánya Község Ifjúságáért Egyesület, melynek keretében a Csehbánya, 208/2. helyrajzi számú ingatlanon, Grund található játszótér felújítása valósult meg.