Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hírek

Önkormányzati rendeletek

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi rendeletei megtalálhatóak a Nemzeti Jogszabálytárban az alábbi weboldalon:

https://or.njt.hu/

 

CSEHBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – HIBAJAVÍTÁS

Tisztelt Lakosság!

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2018.(VIII.16.) önkormányzati rendeltével alkotott szabályokat Csehbánya község Helyi Építési Szabályzatáról.

Tekintettel arra, hogy a szabályozási tervi mellékletben a belterületi 112 és 113 hrsz-ú telek (mely utóbbit időközben két részre osztottak) területéről hiányzik az Lf-1 építési övezet jele, mely a hatósági eljárások és településrendezési eszközök alkalmazása során jogbizonytalanságot okoz, a rajzi feldolgozásból adódó pontatlanság javítása érdekében Csehbánya Község Képviselő-testülete a 24/2021. (VI.3.) számú Kt. határozatával állami főépítészi eljárást indított.

Az Önkormányzat a településrendezési eszköz módosítása érdekében partnerségi egyeztetést folytatott le, azt a 38/2022.(VI.8.) számú képviselő-testületi határozatában lezárta.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda által kiadott záróvéleményben az állami főépítész szakmai véleménye összefoglalásában egyetértő döntést hozott, a módosítás képviselő-testületi jóváhagyás ellen kifogást nem emelt.

Fentiek alapján Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.július 13-i rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésén megalkotta a 4/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendeletét a helyi építési szabályzatról szóló 6/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására.

A módosítórendelet elérhető innen: Önkormányzati rendelet (njt.hu)

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet elérhető innen: Önkormányzati rendelet (njt.hu)

Csehbánya, 2022. 07. 27.

Straub Dávid

polgármester

 

Csehbánya Község településrendezési eszközeinek részleges módosítása 2022.

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnerek!

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete alapján tájékoztatom Csehbánya község lakosságát, az egyeztetés tárgyában érintett területen tulajdonnal vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a civil, érdekképviseleti szervezeteket, valamint a községben működő elismert egyházakat, az állami és önkormányzati közszolgáltatókat, intézményeket mint partnereket, hogy Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43/A.§-a alapján megkezdte a Csehbánya 238/1 és 238/2 hrsz-ú területeket érintően a Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelete módosításának véleményeztetését.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021.évi XCIX. törvény 157.§ 1.§ b) és c) pontja alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági tájékoztatásunk kizárólag elektronikus úton történik.

A dokumentáció elektronikusan elérhető a település honlapján,

az alábbi linken:véleményezési dokumentáció

Javaslataikat, észrevételeiket a közétételt követő 15 napban, azaz 2022.május 18ig elektronikus úton a csehbanya@invitel.hu e-mail címen vagy papír alapon Csehbánya Község Önkormányzat 8445 Csehbánya, Fő u. 39. címre várjuk.

 

Csehbánya, 2022.05.03.

 

Kiszlinger Szabolcs

alpolgármester

 

Csehbánya Község Ifjúságáért Egyesület támogatásai

Köszönjük a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását!

Támogatott megnevezése: Csehbánya Község Ifjúságért Egyesület (8445 Csehbánya, Fő u. 39.)

Támogatás célja: Egyesület működéséhez számítástechnikai eszközök beszerzése

Támogatás összege: 300.000,-Ft, azaz háromszázezer forint

Pályázati azonosító: NEAG-KP-1-2021/5-000597; Iktatószám: CP/3932/2021

Magyar Falu Program Csehbányán

Csehbánya Község Önkormányzatának Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásai:
1. Polgármesteri Hivatal felújítása MFP-HPH/2019 kódszámú kiíráson 21 677 912,-Ft a csehbányai polgármesteri hivatal felújítása programra

2. Önkormányzati kerékpárút építése-2020 MFP-OKE/2020 kódszámú kiíráson 41 840 785,-Ft Önkormányzati kerékpárút építése Csehbányán programra

3. Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés-2020 MFP-KKE/2020 kódszámú kiíráson 10 601 959,-Ft erőgép, munkagép beszerzés programra

4. Magyar Falu Program Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2022 című, MFPTFB/2022 kódszámú pályázati kiíráson, 3344196738 iratazonosító számon nyilvántartott pályázat keretében  14 987 767 Ft, azaz tizennégymillió-kilencszáznyolcvanhétezer- forint támogatást nyert az Önkormányzat, melynek keretében egy új Toyota típusú falugondnoki autó beszerzését valósította meg.

5. Magyar Falu Program Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022 című, MFP-ÖTIF/2022. kódszámú pályázati kiíráson, 3365371211 iratazonosító számon nyilvántartott pályázat keretében 5 990 000 Ft, azaz Ötmillió-kilencszázkilencvenezer- forint támogatást nyert az Önkormányzat, melynek keretében egy 30 férőhelyes urnafal építését valósította meg a helyi, Csehbánya, 116. helyrajzi számú ingatlanon (köztemető).

Nemzetiségi önkormányzat elnökének beszámolója a 2020.évről

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Lakosság!

Magyarország Kormánya által a 478/2020 (XI.03.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az idei évre tervezett személyes közmeghallgatás hagyományos módon, képviselő-testületi ülés formájában történő megtartására nincs lehetőség, de kérem a Tisztelt Lakosságot, valamint a helyben érdekelt társadalmi és gazdasági szervezetek Képviselőit, hogy a helyi nemzetiségi ügyeket érintő javaslataikat tegyék meg, kérdéseiket tegyék fel és juttassák el legkésőbb 2020.december 21-ig elektronikus úton a csehbanya@invitel.hu e-mail címre,  vagy levélküldeményként a fenti határidőig postára adva, Csehbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatnak (8445 Csehbánya, Fő u. 39.) címezve, a borítékon „német közmeghallgatás” kifejezés feltüntetésével. A fenti módon és határidőre beküldött kérdéseikre és javaslataikra legkésőbb 15 napon belül választ adunk, amelyet a község honlapján (www.csehbanya.hu) is közzéteszünk.

Nemzetiségi Önkormányzat elnökének beszámolója letölthető innen.

Polgármesteri beszámoló a 2020.évről

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Lakosság!

Magyarország Kormánya által a 478/2020 (XI.03.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az idei évre tervezett személyes közmeghallgatás hagyományos módon, képviselő-testületi ülés formájában történő megtartására nincs lehetőség, de kérem a Tisztelt Lakosságot, valamint a helyben érdekelt társadalmi és gazdasági szervezetek Képviselőit, hogy a helyi ügyeket érintő javaslataikat tegyék meg, kérdéseiket tegyék fel és juttassák el legkésőbb 2020.december 21-ig elektronikus úton a csehbanya@invitel.hu e-mail címre,  vagy levélküldeményként a fenti határidőig postára adva, Csehbánya Község Önkormányzatnak (8445 Csehbánya, Fő u. 39.) címezve, a borítékon „közmeghallgatás” kifejezés feltüntetésével. A fenti módon és határidőre beküldött kérdéseikre és javaslataikra legkésőbb 15 napon belül választ adunk, amelyet a község honlapján (www.csehbanya.hu) is közzéteszünk.

Beszámoló letölthető ide kattintva.